Blog

Paragon nie będzie podstawą do wystawienia faktury

Dotychczasową praktyką było to, że przedsiębiorcy dokonujący zakupu brali od sprzedawcy paragon fiskalny a kolejno w późniejszym terminie prosili o wystawienie faktury VAT. Praktyka ta obecnie ulega zmianie, gdyż ustawodawca od 1 stycznia 2020 roku ogranicza taką możliwość. Zatem, od dnia w wejścia w życie nowych przepisów  przedsiębiorca zmuszony będzie zdecydować czy dokonywane zakupy będą dokumentowane paragonem fiskalnym czy fakturą VAT. Decyzja ta nie będzie mogła być zmieniona wyłącznie z jednym wyjątkiem. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony NIP nabywcy. Powyższa zmiana podyktowana jest chęcią wyeliminowania nielegalnego procederu polegającym na tym, że przedsiębiorcy

Czytaj dalej »

Biała lista podatników VAT i rachunek firmowy

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w podatkach.  Począwszy od tego dnia, każdy przedsiębiorca powinien posiadać w banku rachunek firmowy. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada rachunku firmowego powinien go założyć, a następnie zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG lub NIP-8. Od 1 września 2019 roku powstanie tzw. biała lista podatników VAT. Dzięki białej liście podatników VAT istnieje możliwość sprawdzenia naszego kontrahenta. Takiej weryfikacji będzie można dokonać w serwisie Ministerstwa Finansów oraz na stronie CEIDG. W nowej bazie podatników VAT znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące polskich przedsiębiorców: numery rachunków firmowych, które przedsiębiorca podawał przy zakładaniu firmy, nazwa

Czytaj dalej »

Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 219 roku obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Limit uprawniający do zwolnienia to uzyskane dochody nie przekraczające w skali roku kwoty 85 528 złotych. Biorąc pod uwagę, że od dnia wejścia w życie przepisów do końca 2019 r. pozostało 5 miesięcy kwota ta w roku 2019 została proporcjonalnie zmniejszona i wynosi 35 636,67 zł. Nadwyżka powyżej 85 528 złotych zostanie opodatkowana na dotychczasowych zasadach, zgodnie ze skalą podatkową. Warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zleceń. Przepisy nie dotyczą

Czytaj dalej »

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia 2018 roku, zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane jedynie elektronicznie (tzw. e-zwolnienia). W jaki sposób będzie funkcjonować nowy system? Lekarz nie wystawi nam już papierowego zwolnienia, a wprowadzi dane do elektronicznego systemu ZUS. Jest to dla pacjenta jak i również pracodawcy duże udogodnienie ponieważ można w ten sposób pozbyć się kłopotliwego przesyłania oraz wypełniania papierowych dokumentów do ZUS. Pracodawcy, którzy posiadają więcej niż pięciu pracowników i którzy rozliczają za nich składki ZUS mają obowiązek posiadania konta na ZUS-owskim portalu PUE. Dzięki temu z portalu PUE pracodawca uzyska informację o chorobie swojego pracownika. Kto nie ma obowiązku posiadania konta

Czytaj dalej »

Niższe składki ZUS dla firm od 1 stycznia 2019 roku

Niższe składki ZUS dla firm od 1 stycznia 2019 roku Od 1 stycznia 2019r. wysokość składek ZUS będzie zależna od przychodów firmy. Ustawa nie nakłada jednak obowiązku na przedsiębiorców do skorzystania z preferencji. Daje jedynie taką możliwość. Z niższych składek mogą skorzystać małe firmy, których roczny przychód (nie mylić z dochodem) osiągnięty w roku 2018 nie będzie wyższy, aniżeli kwota 63 000 zł. Warto nadmienić, że z preferencyjnych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Należy wykazać, że w poprzednim roku kalendarzowym dany przedsiębiorca prowadził firmę przez okres 60 dni. Obniżka będzie dotyczyć ubezpieczeń społecznych

Czytaj dalej »

JPK_VAT

Czym jest JPK VAT ? JPK_VAT to nic innego jak zestaw informacji o Twoich zakupach oraz sprzedaży. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT twoim obowiązkiem jest przesłanie pliku kontrolnego w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni JPK_VAT. Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek przesłania JPK_VAT. Osoby zwolnione od podatku od towarów i usług nie mają takiego obowiązku. Podsumowując: JPK_VAT NIE składają osoby, które: sprzedają towary oraz świadczą usługi zwolnione z VAT; sprzedają towary lub świadczą usługi opodatkowane VAT, ale przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego ponieważ obrót firmy był mniejszy niż 200 tys. zł organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.

Czytaj dalej »

Podzielona Płatność „Split Payment”

Podzielona Płatność „Split Payment” Kolejnym pomysłem rządu, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Split Payment dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. W jaki sposób będzie funkcjonować mechanizm Split payment? Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) będzie polegał na podzieleniu płatności dokonywanej przez nabywcę towarów lub usług na kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT, która zaksięgowana zostanie na odrębny rachunek bankowy. Bank Bank  utworzy nieodpłatnie specjalny rachunek bankowy, dla każdego przedsiębiorcy będącego

Czytaj dalej »

Zwolnienie z ZUS, czyli ulga na start

Zwolnienie z ZUS, czyli ulga na start Począwszy od 30 kwietnia 2018 roku osoba, która zakłada działalność gospodarczą,  może wybrać 6 – miesięczne zwolnienie ze składek ZUS, czyli tak zwaną ulgę na start. Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to obowiązek. Każdy przedsiębiorca może dobrowolnie zdecydować o skorzystaniu z ulgi. Na czym więc polega zwolnienie z ZUS –u? Zwolnienie obejmuje: składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy jednak nie obejmuje zwolnienia ze składki zdrowotnej. W związku z powyższym, osoba zakładająca działalność gospodarczą, która skorzysta z 6- miesięcznej ulgi na start przez okres 6 – miesięcy będzie wpłacać na

Czytaj dalej »