Podzielona Płatność „Split Payment”

10 czerwca 2018

Podzielona Płatność „Split Payment”

Kolejnym pomysłem rządu, mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego jest mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Split Payment dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

W jaki sposób będzie funkcjonować mechanizm Split payment?

Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) będzie polegał na podzieleniu płatności dokonywanej przez nabywcę towarów lub usług na kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy oraz kwotę podatku VAT, która zaksięgowana zostanie na odrębny rachunek bankowy.

Bank

Bank  utworzy nieodpłatnie specjalny rachunek bankowy, dla każdego przedsiębiorcy będącego płatnikiem podatku VAT. Założenie specjalnego rachunku bankowego będzie wolne od dodatkowych kosztów oraz umów.  Bank jest odpowiedzialny za podział kwoty brutto na dwa strumienie: netto i VAT. Banki mają obowiązek utworzenia specjalnych  rachunków bankowych dla każdego już istniejącego rachunku podatnika będącego przedsiębiorcą  – automatycznie w terminie do 30 czerwca 2018 r.

 Przykład:

Kupujący (towar bądź usługę), Pan Nowak chce zapłacić za wystawioną fakturę VAT, którą otrzymał od sprzedawcy w kwocie 123 złotych brutto.

 100 złotych netto + 23 złotych VAT = 123 złotych brutto

Pan Nowak zapłaci sprzedawcy za fakturę przelewem bankowym w kwocie 123 złotych brutto. Jeżeli kupujący zdecyduje się na płatność Split payment musi odpowiednio opisać swój przelew stosując  tzw. komunikat przelewu udostępniony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, podając:

  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (tj. numer NIP)

Na konto sprzedającego wpłynie kwota brutto 123 złotych. Następnie bank  podzieli kwotę brutto na dwa strumienie.

  1. Kwota 100 zł netto trafi na rachunek firmy sprzedającego
  2. Kwota 23 zł VAT trafi na specjalne konto VAT sprzedającego.

Czy warto zatem płacić metodą Split payment? I czy mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla wszystkich podatników?

Warto pamiętać o tym, że o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie decydować nabywca ( kupujący). Nie jest on zatem obowiązkowy dla wszystkich podatników.

Ustawodawca zachęca podatników aby korzystali z mechanizmu dzielonej płatności przewidując korzyści z tego tytułu, przykładowo: osoba stosująca ten mechanizm nie będzie ponosić solidarnej odpowiedzialności z dostawcą towarów lub usług. W stosunku do takich podatników nie będą miały także zastosowania przepisy przewidujące stosowanie sankcji, przewidzianych w Rozdziale 5 ustawy o VAT (art. 112b  i 112c).

Sprzedawca który otrzyma płatność Split payment przez cały czas będzie właścicielem zgromadzonych środków, nie będzie on mógł  jednak swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na specjalnym rachunku VAT. Ograniczenie w dysponowaniu środkami na podatek VAT sprzedawca będzie mógł przeznaczyć na zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Aby przeznaczyć środki na inny niż wymieniony powyżej cel Sprzedawca będzie zmuszony do złożenia wniosku do Naczelnika urzędu skarbowego o zgodę na przelanie środków z rachunku VAT na rachunek służący do prowadzenia działalności gospodarczej. Naczelnik urzędu może wyrazić zgodę poprzez wydanie postanowienia lub w drodze decyzji może odmówić. Na rozpatrzenie wniosku Naczelnik będzie mieć aż 60 dni.

Celem mechanizmu podzielonej płatności jest umożliwienie organom podatkowym kontrolowanie  płatności związanych z podatkiem VAT. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzana zmiana ma służyć zapewnieniu większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, ale również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji.

Źródło: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz.62).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na:

Facebook
Twitter
Google+

Zobacz także inne WPISY

Mały ZUS

Mały ZUS PLUS

Przedsiębiorca rozpoczynający własną działalność gospodarczą może skorzystać z kilku udogodnień jakie oferuje nam ZUS. Pierwszą

IP BOX

Ulga podatkowa IP BOX

IP Box to kolejna ulga wprowadzona przez ustawodawcę, dotycząca podatku dochodowego. Ulga polega na możliwości